فهرست دسته بندی ها :

تجهیزات زمین بازی نرم داخل سالن & تجهیزات زمین بازی طناب

مشاهده بیشتر درباره ما

خانم آلا پاول

خانم آلا پاول

اگر شانه شما می تواند یک صد کیلوگرم حمل کند، شما یک صد کیلوگرم می کنید. اگر شانه شما می تواند ده هزار کیلوگرم تحمل کند، شما ده هزار کیلوگرمی خواهید کرد. به یک کلام، کسانی که می توانند بار سنگینی را تحمل کنند، مردم موفق هستند.

بیش